хуучин ертөнцөөс нүүрсний хууль газар ашиглалтын төлөв байдал ба