нүүрсний олборлолтын нэр томъёонд Индонезийн төлөвлөгөө