нүүрс олборлох үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл