катпади ба түүний эргэн тойронд нүүрс нүүрсний үйлдвэрүүд