хөдөлгөөнт бутлуур нь дэд бүтцэд хувь нэмэр оруулдаг