2019 оны хамгийн өндөр үр ашигтай чулуун мхуурах төхөөрөмж