bau ite үйлдвэрт эргэлтийн ачааллын харьцаа тээрэмдэх төхөөрөмж