нүүрсний олборлолтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл