bombay будах тээрэм бүхий тэгш хуваарилах жагсаалт