нүүрсний цахилгаан станцад ашигладаг нүүрсний зэрэг