нүүрсний бутлах бохирдол ба түүнийг хянах арга хэмжээ