дүгнэлтийн тайланг нэгтгэх хүчин чадал бутлуурын уусмал