нүүрсний харьцах үйлдвэрийн seo туршилтын ерөнхий зураглал