нүүрс олборлох кокс боловсруулах эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл