баруун тийш өрнөсөн байшингийн диаграм хоолой тээрэм d