nile хөндий тээрэмүүд нь тансаг монелыг үнэн зөв гаргаж авдаг